Protección de datos

A fin de xestionar a actividade profesional, PLEIA® emprega un ficheiro de datos de carácter persoal coas seguintes características:

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destos datos (RXPD); Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de 1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD); e Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño.

Responsable: Iago Pillado Losada, DNI 76861582K, con domicilio en Av/ Galicia. 11, entdo., Cambados, 36630, Pontevedra.

Finalidades: Uso profesional e comercial para o ámbito de actividade do responsable do ficheiro.

Base xurídica: Artigo 6 RXDP.

Obrigacións do responsable: mantener en segredo os datos de carácter personal, e adoptar as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, ou tratamento ou acceso non autorizado.

Dereitos do titular: acceder aos sus datos, rectificalos, cancelalos (dereito ao olvido) e opoñerse a que siguan usándose, dirixíndose por escrito ao titular por calquera medio que deixe constancia da súa recepción por parte do titular. Pode solicitar un formulario a tales efectos en datos@pleia.gal.